Beek - Ubbergen

Kerkelijke vieringen

De kern van het parochiële leven wordt gevormd door de vieringen in de parochiekerk. De vieringen vinden plaats in het oorspronkelijk uit 1826 stammende gebouw.

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
zijn leven zijn dood en verrijzenis,
En dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren
die onze God en leidsman is.

Zo vat de dichter Huub Oosterhuis samen wat er in de vieringen centraal staat. Er worden de volgende regelmatige diensten gehouden:

3e Zaterdag van de maand, avonddienst 19:00. Tevens gezinsviering (behalve de vakanties)

In deze viering, waarin het accent ligt op bezinning en samen vieren, worden onder meer gezamenlijk Nederlandstalige liederen gezongen. Het is een eucharistieviering die ongeveer drie kwartier duurt. Iedere derde zaterdag van de maand en op de vooravond van belangrijke feesten verleent het Gemengd koor zijn medewerking.

In de gezinsviering krijgen kinderen én ouders de gelegenheid hun geloof gezamenlijk te beleven. Het is een eucharistieviering, waarin de kinderen ook tot hun recht komen doordat het thema van de viering en de liederen die er worden gezongen grotendeels op de kinderen is afgestemd. Er is oog voor de behoefte van kinderen aan concrete beelden en verhalen, door bijvoorbeeld het centraal stellen van één van de gebrandschilderde ramen in de kerk. De aankomende communicanten verlenen aan deze diensten hun medewerking. De sfeer is informeel, tegelijkertijd is er respect voor de kerkelijke tradities.

Zondagmorgen: vanaf augustus 2013 om 9.30 uur: Hoogmis

In deze Mis zingt het Mannenkoor eenstemmig Gregoriaans en meerstemmig Latijn. De viering duurt ca. een uur. Het Gregoriaans dat wordt gezongen is vrijwel altijd het repertoire dat voor de betreffende zondag bestemd is: dit is een bijzonderheid in de wijde omgeving. Rijke traditie en tijdloze uitstraling staan centraal.

Woensdagmorgen 9.00 uur

Deze viering is een eucharistieviering in de meest beknopte vorm. Een klein moment van bezinning staat in deze dienst voorop. Daarnaast is het aantrekkelijk ook door de week gelijkgestemden te ontmoeten.

Jaarlijkse vieringen

Uiteraard worden jaarlijks met Kerstmis, Oud en Nieuw, Goede Week, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Maria ten Hemelopneming, Allerzielen en Allerheiligen stijlvolle extra vieringen verzorgd. Op 4 mei en 17 september zijn er oecumenische herdenkingsdiensten. Wel op de gewone tijd maar met een eigen karakter zijn de zaterdagavonddiensten voorafgaand aan carnaval en kermis (“schuttersmis”).

Communie thuis; eerste vrijdag van de maand

Parochianen die onmogelijk de vieringen kunnen bezoeken, zoals zieken en minder validen kunnen toch deelnemen aan de H. Communie. De pastoor brengt deze op de eerste vrijdag van de maand aan huis. Pastoor H. Janssen, tel: 06-51105494.